Det som gynnar de andra människor , ?? ???? ?????

Publiserad den 24 augusti 2018 kl. 02:51 AM av Administratör

????? ???? ?????? ??????

???? ??? 2018-08-24

????? ??? ???? ??????? ?? ???????

????? ??????

?? ????? ??? ????? ???????? ???????? ????? ????? ?? ???? ?????? ??? ????? ???????? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ??????. ???? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????? ????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ????????????. ?? ????? 102 ???? ???????? ???????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ???? ?????? ????????? ???????? ??????? ????????? ??????? ????????? ???????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ???????????? ???? ?????????????? ????? ??????? ????? ?????????? ?????????. ?????? 1 ???? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????????? ??????? ????????? ???????? ?????? ????????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ?????? ????? ??????? ?????????. ??????? 70-71 ??? ???: ??? ???? ?????? ???? ????? ???? ????? ??? ???? ? ???? ?????? ????????? ???? ????? ????? ??? ???? ?????? ???? ????? ?? ?????. ??? ??? ???: ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ????? ???? ???? ????????. ????? ?? ???? ???? ???????? ????????? ????? ?????? ???? ???????? ???? ??????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ?????: ????????? ????????? ??? ????? ??????? ???????? ???? ????????? ??????? ????????????? ????????????. ????? 36 ??????? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ???????? ??? ???? ????? ??????? ?? ??????? ?????: ? (????????????? ?????????? ?????? ?????????????.). ???????? 73 ???? ??? ???? ???? ???? ????? ?????? ??? ??? ?????? ???? ???????. ??????? ?? ???? ???? (???? ??????): ????????? ?????? ????? ???????? ?????? ???????? ??????? ????? ???????? ????????? ???????? ??? ????????? ????????????? ?????????? ? ????? ??? ??????????? ? ???????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????????? ? ?????????? ?????? ???????. ????? 23? ????? ??? ????? ???? ????. ????? ??? ????????? ??? ??? ?? ??????? ?? ???. ??? ???? ???? ????? ?? ????? ???? (???? ??????) ??? ???: ? ??????????? ?????????? ?????? ??? ??????. ???? 31. ??? ????? ?? ??? – ??????? ?????? – ?? ????? ??? ?????: (???????)? ???? ?? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ??????? ????? ???. ?? ??? ?????? ???????? ?? ????? ????? ????? ??????? ?? ??????? ??? ?????: ?????? ????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ??????????? ????????????. ??? 117 ??? ???? ???? ????? ?????? ? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ??????? ??? ?????: ?????? ????????????? ?????? ???????? ???????????????.? ???????? 107 ???? ?: (???? ????? ????). ???? ? ???? ????? ?????? ?? ??? ???????? ???? ?? ???? ?? ?????? ??????? ?????????. ??? ???? ??? ???? ?? ???? (??? ???? ???) ?????: (??? ???? ???? ? ???? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ?? ???? ?? ??????? ???????? ????? ?? ?????). (???? ??? ???? ????? ????????). ??? ????? ?? ???? ??? ????? ????? ?? ??? ??? ?????? ?????: ?????????? ???????? ?????? ????????. ??? 4. ??? ??? ?????? ??? ????? ??? ??? ?????. ????? ???? ?? ??? ??? ??? ????? ??? ????? ?? ???: ????????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ???? ??????????? ????????????? ??????????. ?? ????? 110 ????: ??? ?????? ??? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ?? ??????. ??????? ????? ?? ????? ????? ??? ????? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ??????? ?? ???????? ??????? ???????. ???? ?? ??? ????? ??? ????? ?????? ???? ???? ??????? ?????? ???????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?????? ? ?? ????? ??????? ???? ??????? ??? ???? ???????? ????: (???? ????? ??? ???? ?????? ?????) (???? ???????? ?????? ????????). ???? ??? ??????? ????? ???????? ???? ??????? ????? ???????? ??? ?: (??? ??????? ??? ???? ????? ??????? ???? ??????? ??? ???? ????? ?????) (???? ???? ?????? ????????). ???? ???????? ???? ????! ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ??? ?????? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ?? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ????? ???????? ??? ???? ?????: ??? ??????????? ??????? ???? ????????? ???? ?????????????? ??? ???????? ?????? ????????????? ???? ??????????? ???? ???????????? ???????????? ?????????? ????? ??????? ??????? ???????????????. ???????? 8 ?????? ?????? ?? ??? ?????? ??????? ???? ??? ????? ??????: ????? ??????. ???? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ???? ?? ??????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ????? ?? ??????? ???? ???????? ?????? ???????. ??? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ???????? ??? ?????? ??????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ??? ???? ??????? ?? ??? ???????. ???? ???????? ???? ????! ?? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????? – ????? ???? ?????? – ???? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ??? ???????? ???????? ???? ???? ???? ???? ???????? ?? ????? ????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ???????? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ?????? ???????? ???? ????????? ?????? ??????? ???????? ?? ?????. ???? ????? ????? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ??? ?????? ??????? ????????? ????? ???? ????. ???? ????? ?? ???? ???? ?????? ???? ?? ??? ??????? ?? ??? ???????. ??? ???: ?????? ??????? ???????? ??? ????? ?????? ????????. ??? ????? ??? ?? ??????? ??? ????? ??? ?? ???????? ??? ????? ??? ?? ???????? ??? ????? ??? ?? ???????. ???? ???? ????? ????? ?????? ?????????? ??????. ??? ?????? ?? ?????? ?? ??? ??????? ??? ???? ????? ??????. ??? ???? ????? ??? ?????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ?????. ??? ????? ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ???????? ?? ???? ?? ????. ??? ????? ????? ???? ??? ???????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ?? ???? ?????? ??? ????????. ??? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ?: (?? ???? ???? ?????? ??? ???? ??? ?????? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ???????) (???? ???????? ?????? ????????). ???? ??? ?? ??? ?????? ?: (??? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ??? ?????? ?????). (???? ??? ??? ?????? ?? ???? ??????? ?????? ????????). ??? ??? ?? ???? ???? ???? ??????? ????????? ??? ????????? ??? ??? ?? ???? ???? ???? ????? ???????? ????? ???? ?? ???? ????? ??? ?? ???? ??????? ??????? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ???? ???? ??? ????? ???? ?? ?????? ????? ??????? ????? ?? ???? ?????? ?????. ???? ???? ?? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??? ??? ?? ?????? ?????? ??????? ???? ?? ????? ??????? ???? ?? ???? ?????? ???????? ????????? ??? ?? ?????? ??????.

Fredags Khutba i Uppsala moské 2018-08-24

Föreläsare med översättningen Shekh ABDULAH ALSWEDI

ÄMNE :det som gynna andra människor

Mina bröder och systrar! Allah sände profeterna och sändebuden för att gynna andra människor. De gjorde det först och främst genom att kalla dem till ren monoteism, som Allah sade: "Vi har sänt till varje nation ett sändebud som förkunnade för dem: Dyrka Allah och håll er borta från de falska gudarna". Men de brukade också sträva efter att göra alla möjliga goda handlingar, som Allah sade om profeterna: "Vi uppenbarade för dem att göra goda handlingar". Bland dessa goda handlingar var att de hjälpte de människor som var i behov. Läs t.ex. historien om Moses när han kom fram till Madyan där människor tog vatten från en brunn, medan två kvinnor höll sig undan. Moses frågade vad dom behövde och de sa att de ville hämta vatten och deras pappa är en äldre man. Vad gjorde Moses då? Han gick och hämtade vatten åt dem. Han strävade efter att hjälpa de som var i behov av hjälp. Samma sak gällde profeten Jesus, som Allah berättar om i Koranen att han sade: "Och Allah har gjort mig välsignad var jag än befinner mig". Den kända Korantolkaren Mujahid bin Jabar sade att den versen betyder att han brukade hjälpa människor var han än var. Allah har även berättat att en anledning till att de tidigare folken inte drabbade av straff var att de strävade efter att korrigera. Därefter sände Allah det sista sändebudet till mänskligheten, profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) som en barmhärtighet till alla människor, och han sade själv: "Jag har endast sänts som en barmhärtighet". Bland det som tyder på detta är att hans följeslagare Abdullah bin Abi Awfa beskrev honom på följande sätt: "Han brukade göra mycket dhikr, talade lite struntprat och hade korta tal, han var inte högmodig, utan hjälpte såväl änkor som fattiga människor med att uträtta deras behov". Det är inte märkligt att man finner en sådant fint beteende hos honom, då Allah själv har förklarat att han hade en hög karaktär. Han var den bästa av sändebuden, och den nation han kom att leda var den bästa av alla nationer, och anledningen till det är som Allah har sagt: "Ni är de bästa av nationer som kommit till människor, ni påbjuder det goda och förbjuder det onda och tror på Allah". Så en sann troende ska inte bara bry sig om att korrigera sig själv, utan ska sträva efter att korrigera sin omgivning. På samma sätt som att detta gjorde denna nation till den bästa av nationer, så har profeten (sallallahu alayhi wa sallam) förklarat att den bästa av människor är de som är mest hjälpsamma mot andra. Och han förklarade att den bästa vännen är den som gynnar sin vän mest, och den bästa grannen är den som gynnar sin granne mest. Mina bröder och systrar! Det är obligatoriskt för en muslim att vara en barmhärtighet mot människor var man än befinner sig och bor, det skiljer sig inte från land till land. En muslim ska behandla icke muslimer som inte strider mot muslimerna med godhet och rättvisa som Allah beordrat med i Koranen. Så muslimens behandlande av fredliga icke muslimer är baserat på två pelare: Godhet och rättvisa. Vi lever i ett land där de flesta invånarna är icke muslimer, och de har varken stridit mot oss eller slängt ut oss hemifrån och därför ska vi behandla folket i landet på detta vis. Hur stort är inte behovet för oss muslimer idag att vi då ska leva upp till detta attribut som jag nämnde: nämligen att vi ska hjälpa andra människor som är i behov, underlätta för dem och vara en välsignelse för detta samhälle. Mina bröder och systrar! Tyvärr har vissa muslimer framställt en dålig bild av islam och muslimer i detta land och de områden där det bor många muslimer har blivit platser som människor är rädda och oroade för. Detta har i sin tur varit en av de stora anledningarna till att hatiskhet har spridits och rasistiska partier har blivit allt starkare. Vi är därför i ett ännu större behov än någonsin att vi ska korrigera denna bild genom att vi verkligen försöker hjälpa de som är i behov av vår hjälp. Bland de som är i störst behov av vårt stöd är de unga personer som hamnat snett i samhället och gör dessa områden osäkra. Dessa unga personer är i behov av att vi ger dem råd, att vi lär dem, att vi uppfostrar dem, att vi finns vid deras sida och är goda förebilder för dem. Många av dem har psykiska, sociala och familjeproblem de behöver hjälp med att lösa för att komma ut från detta destruktiva liv. Detta kräver att vi andra ska vara redo att uppoffra av vår tid och kraft för att kunna ändra situationen. Bland dem som också är i behov av vår hjälp är våra syskon som flytt hit, som var tvungna att lämna deras länder och familjer i flykt från krig, konflikter och problem. Att komma hit som främling kan många gånger vara svårt och tufft. Vi behöver vara vid deras sida och underlätta deras situation. Vi behöver hjälpa dem att komma in i samhället, på ett sätt som varken skadar deras religion eller kultur. Mina bröder och systrar! Låt var och en av oss fråga oss själva vad vi har gjort för att hjälpa andra som är i behov av vår hjälp. Hur förhåller vi oss till att profeten (sallallahu alayhi wa sallam) sade: "Den som hjälper sin broder i islam med ett av hans behov så han kommer upp på fötter, kommer Allah att hjälpa att stå på fötter den dagen då fötterna svajar (dvs. Domedagen). Och var är vi gällande att profeten (sallallahu alayhi wa sallam) sade: "Att jag ska gå med en av mina bröder för att hjälpa honom med hans behov är mer älskvärt för mig än att göra Itikaf i denna moské i en hel månad". Vad har vi gjort för våra syskon? Är vi verkligen bland de bästa människorna? De som hjälper andra? Har vi tagit på oss ansvaret att korrigera den jobbiga situation vi nu befinner oss i och rätta till tillståndet för oss muslimer i Sverige? Om vi inte har gjort det än, så är nu tiden kommen, för situationen kan lätt spåra ut annars. Ta vara på er tid, och hjälp till med det ni kan. Må Allah belöna er alla.


Bönetider
AzaanIqama
Al-Fajr04:0704:17
Al-Shuruk05:44
Al-Duhr11:5812:13
Al-Asr15:0615:16
Al-Maghreb18:0918:14
Al-Isha19:4019:50
Visa hela månaden
Senaste nytt
Aktiviteter
Det finns inga aktiviteter för idag.
Visa månadsöversikt