Aktiviteter i Uppsala Moské

Publicerad datum: 2022-10-13 av WebbAdmin

Uppsala moske sträcker ut handen till alla berörda

Valet är överstökat för den här gången, men dammet har ännu inte lagt sig efter en av de sannolikt mest polariserade valkampanjerna i Sveriges historia.
Just hur den tillträdande regeringen ska se ut diskuteras för fullt i detta nu.
Alldeles oavsett står det klart att Sverige har trätt in i en ny politisk era som kommer vara präglad av stor oro inför de många och stora samhällsutmaningar vårt land just nu erfar.

Bland de samhällsfrågor som har utgjort inspiration för den senaste valrörelsens slagord och utfästelser återfinns bl a migrationsfrågan, de växande samhällsklyftorna, och det eskalerande gängvåldet. Aldrig tidigare har migrationsfrågan diskuterats med sådan polariserande intensitet som nu, och inte heller har människor med migrationsbakgrund känt sig så utsatta och misstänkliggjorda på grund av sitt ursprung som nu. Många av våra folkvalda har, oavsett politisk hemvist, under den gångna mandatperioden framfört ett tämligen samstämmigt antimigrationsbudskap som står i bjärt kontrast mot den lovvärda människosyn som gjort Sverige till en humanitär stormakt i världen.

Begreppen invandring och kriminalitet nämns så ofta tillsammans att det allmänna medvetandet skapat en kausalitet mellan det förstnämnda och det sistnämnda. Detta trots att vi vet att påfallande många av småföretagarna utgörs av första generationens invandrare. Genom sina verksamheter svarar dessa för en ansenlig del av sysselsättningen i landet, vilket både skapar inkludering i samhället och i förlängningen stärker välfärdssystemet genom att öka statens skatteintäkter. Dessutom arbetar många själva inom de yrkesgrupper som är så viktiga för att bedriva och upprätthålla välfärden. De sista tjugo åren har dessutom en hel del mycket högutbildade individer med samhällsviktiga specialkompetenser invandrat till Sverige. Bland andra och tredje generationens invandrare skaffar sig allt fler högre utbildningar och med tiden har de kommit att spela allt viktigare roller i vårt samhälle. På så vis gynnas Sverige av invandringen på fler sätt än den tillerkänns. Det här är välkänt, men lite diskuterat i den offentliga debatten.

Desto mer välbekant är att integrationen i en del aspekter har lyckats mindre bra. Det leder i sin tur till utanförskap med destruktiva följder för såväl individen som för samhället. Den oro som detta växande problem vållar måste givetvis tas på allvar och adresseras på ett konstruktivt sätt genom öppenhet och med bibehållen respekt för rättsstatens principer.

Det är rimligt att anta att invandrarna själva är mer angelägna än några andra att ändra på rådande ordning. Men många upplever ett avstånd till de forum där de kan komma till tals och bistå med sin insyn och kunskap. Diverse politiska utspel om ADHD tester i hela stadsdelar och stigmatiserande uppfattningar om hur utomnordiska invandrares andel av befolkningen i olika bostadsområden lägger grunden till sociala problem stimulerar föga till dialog eller samförstånd. Språktester på tvååringar gör nog också att man håller sig på betryggande avstånd från dömande öron och ögon.

Människor söker i grunden en trygg och harmonisk tillvaro. Låt oss ta det som utgångspunkt för att tillsammans arbeta för ett Sverige med minskande samhällsklyftor och för ett samhällsklimat som präglas av trygghet och dialog snarare än fingerpekande och våld. Vi vill tro att det är i ett sådant Sverige som de flesta av oss vill leva. Ute i samhället finns många som redan jobbar med några av de nödvändiga pusselbitarna och vars erfarenheter och kunskaper behöver inkluderas i politiska överväganden och beslut på olika nivåer. Det kan röra sig om alltifrån lärare, arbetsgivare, tankesmedjor, kulturföreningar, trossamfund, nattvandrare, vuxna som hjälper till med läxläsning, fosterfamiljer och andra goda krafter som redan gör mycket för att bygga broar människor emellan. Den som letar kommer bli förvånad över hur många eldsjälar det finns därute och över vad som redan görs, men som kan göras ännu bättre och ännu mer omfattande – bara vi börjar prata med varandra på riktigt.

Uppsala moské är blott en av flera platser i staden som samlar många av dessa goda krafter under sitt tak. Därför är vi beredda att spela en mer aktiv roll för att ta itu med de samhällsproblem vi alla kan se men inte ensamma förmår lösa. Vi sträcker ut vår hand till alla de beslutsfattare, politiker och myndigheter som vill samarbeta och komma i kontakt med våra medlemmar. Vi är redo att bidra med nya perspektiv, kontaktytor och personligt engagemang. Förhoppningsvis röstar människor inte av rädsla och frustration, utan av hopp och framtidstro i nästa val.
Uppsala moskéns styrelse
Yaser Jaber
Vice ordförande och aktivitetssamordnare Uppsala moskén.
E-post: yaser@uppsalamoske.se