Regler och Villkor

§ 9. Anslutna medlemmar
En muslim som bor i Uppsala län och besöker Uppsala moské samt tror på Allah som gud, islam som Allah’s lära samt uppfattar islam i enlighet med Ahl Assunnah och Jamás tolkning anses som en ansluten medlem i föreningen. En ansluten medlem kan delta i föreningens samtliga aktiviteter utom föreningens beslutande organ och beslutsfattande sammanträde dvs vid föreningsstämma, extra föreningsstämma, föreningsstyrelse och arbetsutskotten.

En muslim som tidigare har varit aktiv medlem i föreningen och inte har betalat medlemsavgiften för de senaste fem månaderna anses han/hon även en ansluten medlem i föreningen.

§ 10. Aktiva medlemmar
En aktiv medlem anses som en bas för föreningens verksamheter. En muslim som bor i Uppsala län och har fyllt 18 år äger rätt att bli aktiv medlem i föreningen om:

  1. Han/hon respekterar föreningens mål och stadgar.
  2. Han/hon har en sund muslimsk övertygelse jämlik med Ahl Assunnah och Jamás uppfattning.
  3. Han/hon erlägger föreningens medlemsavgift.
  4. Har/hon fyller ansökningsblankett för att få medlemskap som beviljas av föreningsstyrelsen.

§ 11. Medlemsavgift
Medlemsavgiften består av ett penningbelopp vars storlek fastställs enligt beslut som fattas vid föreningsstämma eller extra föreningsstämma

Medlemsavgiften ska betalas in till föreningskonto eller kontant mot föreningens tryckta kvitto på särskilda omständigheter enligt beslut av föreningsstämma eller extra föreningsstämma.

En medlem får inte betala för andra personer förutom sin familj (dvs de som är inskrivna på samma adress).

En medlem har rätt att betala upp till fyra månader retroaktivt maximalt dvs att en medlem kan betala medlemsavgiften för mars senast i juli. Medlem som träder ut föreningen enligt §13 har rätt att återuppta sitt medlemskap som aktiv medlem utan att behöva lämna en ny ansökan om medlemmen betalar medlemsavgiften inom ett år dvs tolv (12) månader från och med den månaden medlemskapet har upphört.

§ 12. Medlemmarnas rättighet
En aktiv medlem har rätt att delta i föreningens alla aktiviteter och ha tillgång till all information rörande föreningens verksamheter. En medlem som har betalat medlemsavgiften under hela året enlighet (§10 och §11) har rösträtt på medlemsmöten, föreningsstämma, extra föreningsstämma samt kandidera till föreningens förtroende poster.

§ 13. Utträde
Medlem som vill utträda föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och orsaken/orsakerna bör anges.

Medlem som har utträtt ur föreningen, har rätt att återta sitt medlemskap som aktiv medlem i föreningen genom ny ansökan och betalning av sin medlemsavgift till föreningskonto. Då räknas medlemskapet från och med inbetalningsdatum av medlemsavgiften.

Medlemmen som inte har betalat medlemsavgiften för de senaste fem månaderna får anses ha begärt att upphöra medlemskapet som aktiv medlem i föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avgifts från medlemsförteckningen.

§ 14. Uteslutning
Medlemmen som motarbetar föreningens ändamål eller stadgar eller på annat sätt saboterar föreningens verksamhet skall uteslutas ur föreningen.

Beslut om uteslutning skall fattas vid föreningsstämma eller extra föreningsstämma och medlemmen skall få tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett beslutet om uteslutning.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala av medlemsavgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller mål eller brutit mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningsstyrelsen istället meddela medlemmen en skriftlig varning.

Medlemmen som begår ekobrott eller brukade våld i föreningens lokal eller Uppsala moské skall polisanmälas enligt föreningsstyrelsens beslut och beivras enligt svenska lagar.

Föreningens revisorer är ansvariga för att utreda och rapportera till föreningsstyrelsen vid misstanke om ekobrott. I sådant fall skall förövaren omedelbart avstängas från sitt uppdrag och uteslutas senare ur föreningen.